Въведение
Членове на Българската изследователска и образователна мрежа (БИОМ) са българските университети и институтите на Българската академия на науките. Всяка от тези организации разполага със собствена локална мрежа, чрез която предоставя достъп до Интернет на своите сътрудници. От взаимен интерес е предоставянето на мрежов достъп на потребителите, който не зависи от тяхното местонахождение (роуминг). Осигуряването на роуминг между локалните мрежи на БИОМ е основна цел на българската роуминг инициатива. Участието в нея е доброволно.
 
1. Основни понятия
1.1 Националната роуминг мрежа (НРМ) е част от БИОМ. НРМ предоставя роуминг услуга на своите членове.
1.2 Националният роуминг център (НРЦ) е администратор на Националната роуминг мрежа (националните RADIUS сървери) и точка на свързване към европейската роуминг мрежа.
1.3 В роуминг мрежата всяко потребителско име се състои от две отделни части, разделени чрез символа "@" (at). Първата част е индентификатор на потребителя. Втората част представлява областта. Тя съдържа информация за името на организацията на потребителя и страната. Типичното потребителско име в БИОМ има вида: username@domain.bg
1.4 Собствена мрежа е мрежата на потребителя. В нея се съхраняват неговите лични данни (потребителско име/парола, сертификати, и др.).
1.5 Посетена мрежа е мрежата, през която потребителят се свързва посредством роуминг. Тя е различна от неговата собствена мрежа.
1.6 Потребител е абонат на собствена мрежа, който използва роуминг услуга.
1.7 Посетител е потребител на роуминг достъп, при което той е гост на мрежа, предоставяща роуминг услуга

2. Общи положения
2.1 Основната цел на Националната роуминг мрежа е да засили сътрудничеството между образователните и изследователски организации, като предостави роуминг услуга на техните служители.
2.2 Настоящите правила са в сила за всички потребители и посетители, ползващи роуминг услуга на НРМ.
2.3 Сътрудничеството между отделните членове на НРМ се основава на взаимно доверие.
2.4 Всички потребители и доставчици на роуминг услугата трябва да спазват настоящите правила.
2.5 Националният роуминг център може да променя настоящите правила по всяко време.

3. Организационни положения
3.1 Включването към НРМ е доброволно за всички образователни и изследователски организации.
3.2 Всяка членуваща организация има право да прекрати членството си в НРМ, ако прецени, че предоставянето на роуминг услуга води до възникването на проблеми.
3.3 Успехът на роуминг услугата зависи от бързото и ефективно решаване на всеки възникнал проблем чрез сътрудничество и отговорно отношение на всяка членуваща организация.

4. Национален роуминг център
4.1 НРЦ е длъжен да осигури сигурност и надеждност на участващите мрежи и системи чрез прилагане на най-добрата практика.
4.2 НРЦ е длъжен да осигури комуникация и обмен на данни, съхраняване и използване на информация от всички членуващи организации. Той трябва да гарантира висока степен на достоверност и защитеност на информацията.
4.3 НРЦ е длъжен да записва информация за всички потребителски роуминг запитвания за идентификация (успешни, неуспешни, валидни, невалидни) и да я съхранява минимум 3 месеца и максимум 6 месеца.
4.4 НРЦ е длъжен да предоставя на всички членове на НРМ актуализираните настоящи правила, както и всяка актуална информация, свързана с роуминг услугата.
4.5 НРЦ е длъжен да предоставя на членовете на НРМ информацията по точка 4.3 за собствените или посетените мрежи, когато е налице злоупотреба с идентификацията в мрежата или с мрежовите услуги според настоящите правила или според "Политиката за допустимо използане на БИОМ" (виж ПДИ на БИОМ).
4.6 НРЦ има право по всяко време без уведомяване на потребителя да прекратява, спира или променя предоставяната роуминг услуга за потребителя или за цялата област в случаите, когато потребителят ползва роуминг услугата в нарушение на настоящите правила, ПДИ, Интернет етиката, добрите нрави, българското законодателство или други приложими норми.

5. Потребител
5.1 Всеки потребител на роуминг услугата е длъжен да приема и спазва Роуминг правилата на собствената мрежа, посетената мрежа, ПДИ, както и българското законодателство или други приложими норми. Когато правилата се различават се прилагат по-рестриктивните.
5.2 Всеки потребител, използващ роуминг услуга от собствената мрежа или от мрежата, в която гостува, е длъжен да изпълнява препоръките и инструкциите, както и да отговаря на запитвания от НРЦ или мрежовите администратори на собствената или посетената мрежа.
5.3 Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята идентификационна информация, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на тази информация (потребителско име, пароли и др.).
5.4 Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема всички необходими мерки, които разумно се налагат, с цел запазване конфиденциалността на идентификационната си информация.
5.5 Потребителят е длъжен незабавно да уведоми оператора на своята собствена мрежа за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговата идентификационна информация, както и при наличие на опасност от такова използване.

6. Оператор на собствената мрежа
6.1 Операторът на собствената мрежа е длъжен да запознае потребителите с нейните Роуминг правила, както и с ПДИ. Той трябва да изисква спазването им по време на роуминг, както и да разследва случаите, при които тези правила не се спазват.
6.2 Операторът на собствената мрежа е длъжен да информира потребителите за начините на безопасното използване на роуминг услугата.
6.3 Операторът на собствената мрежа е длъжен да осигурява техническа поддръжка за своите потребители, когато използват роуминг услугата, както от собствената си мрежа, така и от посетена мрежа.
6.4 Операторът на собствената мрежа е длъжен да записва информация за всички потребителски роуминг запитвания за идентификация (успешни, неуспешни, валидни, невалидни) и да я съхранява минимум 3 месеца и максимум 6 месеца.
6.5 Операторът на собствената мрежа има право по всяко време без уведомяване на потребителя да прекратява, спира или променя предоставяната роуминг услуга в случаите, когато потребителят ползва роуминг услугата в нарушение на настоящите правила, ПДИ, Интернет етиката, добрите нрави, българското законодателство или други приложими норми.
6.6 Операторът на собствената мрежа е длъжен да информира НРЦ за всяко нарушение в сигурността на НРМ.

7. Оператор на посетената мрежа
7.1 Операторът на посетената мрежа е длъжен да създаде собствени Роуминг правила и да ги направи достъпни за посетителите на мрежата.
7.2 Операторът на посетената мрежа е длъжен да сътрудничи с оператора на собствената мрежа на посетителя.
7.3 Операторът на посетената мрежа е длъжен да осигури ефективна поддръжка и управление на посетителите, така че роуминг системата да не се излага на риск.
7.4 Операторът на посетената мрежа е длъжен да предостави на посетителите достатъчна информация, за да са сигурни, че използват легитимна роуминг услуга.
7.5 Операторът на посетената мрежа е длъжен да информира посетителите за нивото на техническа защита.
7.6 Операторът на посетената мрежа е длъжен да записва информация за всички роуминг запитвания за идентификация (успешни, неуспешни, валидни, невалидни) от посетители на мрежата и да я съхранява минимум 3 месеца и максимум 6 месеца.
7.7 Операторът на посетената мрежа е длъжен да предостави информация от тези записи на оператора на собствената мрежа, когато е налице злоупотреба с идентификацията в мрежата или с мрежовите услуги според ПДИ или според Роуминг правилата.
7.8 Операторът на посетената мрежа има право по всяко време без уведомяване на посетителя да прекратява, спира или променя предоставяната роуминг услуга за потребителя или за цялата област в случаите, когато потребителят ползва роуминг услугата в нарушение на настоящите правила, ПДИ, Интернет етиката, добрите нрави, българското законодателство или други приложими норми.
7.9 Операторът на посетената мрежа е длъжен да информира НРЦ за всяко нарушение в сигурността на НРМ.